Thursday, March 30, 2006

Chinese Poem - Thoughts on a Still Night

静夜思 李白

床前明月光,
疑是地上霜。
举头望明月,
低头思故乡。

jìnɡ yè sī lǐ bái
chuánɡ qián mínɡ yuè ɡuānɡ,

yí shì dì shànɡ shuānɡ。
jǔ tóu wànɡ mínɡ yuè,
dī tóu sī ɡù xiānɡ 。

Thoughts on a Still Night by Li Bai

The moon shines so brightly besides my bed,
As ground frost I mistook its reflection.
To the moon I lifted my eyes ahead,
Hopelessly homesick as I bowed my head.

Chinese Idiom - xún xù jiàn jìn

循序渐进

xún xù jiàn jìn

Make progress gradually in due order.

Tuesday, March 28, 2006

Chinese Poem - On Double Ninth Day Thinking of My Brothers at Home

九月九日亿山东兄弟 王维
独在异乡为异客,
每逢佳节倍思亲。
遥知兄弟登高处,
偏差茱萸少一人。
jiǔ yuè jiǔ rì yì shān dōng xiōng dì
dú zài yì xiāng wéi yì kè ,
měi féng jiā jié bèi sī qīn 。
yáo zhī xiōng dì dēng gāo chǔ ,
piān chà zhū yú shǎo yī rén 。

On Double Ninth Day Thinking of My Brothers at Home by Wang Wei

A lonely strange in a strange land I'am cast,
Sore sick for my dears on every festive day.
By now my brothers must some heights have passed,
But a cornel wearer missing'll damp the play.

Chinese Sayings by Laozi

千里之行,始于足下
qiān lǐ zhī xíng , shǐ yú zú xià
A thousand miles journey starts with the very first step.