Chinese Learner Learn Mandarin Chinese Online Free
 
 

LEARN CHINESE: CHINESE PINYIN

Chinese Pinyin Pronunciation: Finals

Pinyin Finals (韵母) with Flash sound clip

 
i
u
ü
a
ia
ua
 
o
 
uo
 
e
ie
 
üe
ai
 
uai
 
ei
 
uei
 
ao
iao
   
ou
iou
   
an
ian
uan
üan
en
in
uen
ün
ang
iang
uang
 
eng
ing
ueng
 
ong
iong