Chinese Learner Learn Mandarin Chinese Online Free
 
 

LEARN CHINESE: CHINESE SONG LYRICS

Chinese Folk Song Lyrics

阿里郎 (Arirang)

ā lǐ láng

ā lǐ láng ā lǐ láng ā lǐ láng yō
wǒ de láng jūn fān shān guò lǐng lù tú yáo yuǎn
nǐ zhēn wú qíng ya bǎ wǒ rēng xià
chū le mén bù dào shí lǐ lù nǐ huì xiǎng jiā

Repeat:
(ā lǐ láng ā lǐ láng ā lǐ láng yō
wǒ de láng jūn fān shān guò lǐng lù tú yáo yuǎn
chūn tiān hēi yè lǐ mǎn tiān xīng chén
wǒ mén de lí bié qíng huà qiān yán nán jìn

ā lǐ láng ā lǐ láng ā lǐ láng yō
wǒ de láng jūn fān shān guò lǐng lù tú yáo yuǎn
jīn xiāo lí bié hòu hé rì néng huí lái
qǐng nǐ liú xià nǐ de nuò yán wǒ hǎo děng dài)

ā lǐ láng ā lǐ láng ā lǐ láng yō
ā lǐ láng yō

阿里郎

阿里郎 阿里郎 阿里郎哟
我的郎君翻山过岭路途遥远
你真无情呀把我扔下
出了门不到十里路你会想家

Repeat:
( 阿里郎 阿里郎 阿里郎哟
我的郎君翻山过岭路途遥远
春天黑夜里满天星辰
我们的离别情话千言难尽

阿里郎 阿里郎 阿里郎哟
我的郎君翻山过岭路途遥远
今宵离别后何日能回来
请你留下你的诺言我好等待)

阿里郎 阿里郎 阿里郎哟
阿里郎哟

 


Folk Song Index Pop Song Index Pop Stars Index