Chinese Learner Learn Mandarin Chinese Online Free
 
 

LEARN CHINESE: CHINESE SONG LYRICS

Popular Chinese Song Lyrics in 2007

美丽的神话
měi lì de shén huà

Sūn Nán:
mèng zhōng rén shú xī de liǎn kǒng
nǐ shì wǒ shǒu hòu de wēn róu
jiù suàn lèi shuǐ yān méi tiān dì
wǒ bù huì fàng shǒu

měi yī kè gū dú de chéng shòu
zhī yīn wǒ céng xǔ xià chéng nuò

(Together)
nǐ wǒ zhī jiān shú xī de gǎn dòng
ài jiù yào sū xǐng

Hán Hóng:
wàn shì cāng sāng
wéi yǒu ài shì yǒng yuǎn de shén huà
cháo qǐ cháo luò
shǐ zhōng bù huǐ zhēn ài de xiāng yuē
jǐ fān kǔ tòng de jiū chán
duō shǎo hēi yè zhèng zhā
jǐn wò shuāng shǒu
ràng wǒ hé nǐ zài yě bù lí fēn

Sūn Nán:
zhěn shàng xuě bīng fēng de ài liàn
zhēn xīn xiāng yōng cái néng róng jiě

(Together)
fēng zhōng yáo yè lú shàng de huǒ
bù miè yì bù xiū

Hán Hóng:
děng dài huā kāi chūn qù chūn yòu lái
wú qíng suì yuè xiào wǒ chī kuáng
xīn rú gāng tiě rèn shì jiè huāng wú
sī niàn yǒng xiāng suí

Sūn Nán:
wàn shì cāng sāng
wéi yǒu ài shì yǒng yuǎn de shén huà
cháo qǐ cháo luò
shǐ zhōng bù huǐ zhēn ài de xiāng yuē
jǐ fān kǔ tòng de jiū chán
duō shǎo hēi yè zhèng zhā
jǐn wò shuāng shǒu
ràng wǒ hé nǐ zài yě bù lí fēn

(Together)
bēi huān suì yuè
wéi yǒu ài shì yǒng yuǎn de shén huà
shuí dōu méi yǒu yí wàng
gǔ lǎo gǔ lǎo de shì yán
nǐ de lèi shuǐ
huà wéi màn tiān fēi wǔ de cǎi dié
ài shì yì xià zhī fēng
liǎng xīn xiāng suí zì zài fēi
nǐ jiù shì wǒ xīn zhōng
wéi yī měi lì de shén huà

 

孙楠:
梦中人熟悉的脸孔
你是我守候的温柔
就算泪水淹没天地
我不会放手

每一刻孤独的承受
只因我曾许下承诺

合:
你我之间熟悉的感动
爱就要苏醒

韩红:
万世沧桑
唯有爱是永远的神话
潮起潮落
始终不悔真爱的相约
几番苦痛的纠缠
多少黑夜挣扎
紧握双手
让我和你再也不离分

孙楠:
枕上雪冰封的爱恋
真心相拥才能融解

合:
风中摇曳炉上的火
不灭亦不休

韩红:
等待花开春去春又来
无情岁月笑我痴狂
心如钢铁任世界荒芜
思念永相随

孙楠:
万世沧桑
唯有爱是永远的神话
潮起潮落
始终不悔真爱的相约
几番苦痛的纠缠
多少黑夜挣扎
紧握双手
让我和你再也不离分

合:
悲欢岁月
唯有爱是永远的神话
谁都没有遗忘
古老 古老的誓言
你的泪水
化为漫天飞舞的彩蝶
爱是翼下之风
两心相随自在飞
你就是我心中
唯一美丽的神话

 


 

Folk Song Index Pop Song Index Pop Stars Index