Chinese Learner Learn Mandarin Chinese Online Free
 
 

LEARN CHINESE: CHINESE PINYIN

Chinese Pinyin Combination Chart 1

Chinese Pinyin charts cover all pronunciations in standard mandarin, thus they have became an important tool to learn Chinese speaking. These charts were made several decades ago and some information is either wrong or out of date according to current Chinese. Therefore I updated these pinyin based on the most authoritative dictionary, Xinhua Zidian by adding and omitting some tones. Please follow me to speak Chinese pinyin and learn their pronunciations. The numbers refer to tones available to these combinations.

Finals
a
o
e
ê
-i
er
ai
ei
ao
ou
an
en
ang
eng
Initials
   
                     
  1234
a
  1234
e
1234
(ê)
  234
er
1234
ai
  1234
ao
1 34
ou
1 34
an
1 4
en
12 4
ang
 
b

1234
ba


1234
bo

       

1234
bai

1 34
bei

1234
bao

 

1 34
ban

1 34
ben

1 34
bang

1234
beng

p
12 4
pa
  1234
po
      1234
pai
12 4
pei
1234
pao
123
pou
12 4
pan
12
pen
1234
pang
1234
peng
m
1234
ma
1234
mo

me
      234
mai
234
mei
1234
mao
123
mou
1234
man
12 4
men
23
mang
1234
meng
f
1234
fa
2
fo
          1234
fei
  3
fou
1234
fan
1234
fen
1234
fang
1234
feng
d
1234
da
  12
de
      1 34
dai
3
dei
1234
dao
1 34
dou
1 34
dan
4
den
1 34
dang
1 34
deng
t
1 34
ta
  4
te
      12 4
tai
  1234
tao
1234
tou
1234
tan
  1234
tang
12
teng
n
1234
na
  2 4
ne
      34
nai
34
nei
1234
nao
  1234
nan
4
nen
1234
nang
2
neng
l
1234
la
  14
le
      2 4
lai
1234
lei
1234
lao
1234
lou
234
lan
  1234
lang
234
leng
g
1234
ga
  1234
ge
      1 34
gai
3
gei
1 34
gao
1 34
gou
1 34
gan
1234
gen
1 34
gang
1 34
geng
k
1 3
ka
  1234
ke

      1 34
kai
1
kei
1 34
kao
1 34
kou
1 34
kan
34
ken
12 4
kang
1
keng
h
1234
ha
  12 4
he
      1234
hai
1
hei
1234
hao
1234
hou
1234
han
234
hen
12 4
hang
12 4
heng
zh
1234
zha
  1234
zhe
  1234
zhi
  1234
zhai
  1234
zhao
1234
zhou
1 34
zhan
1 34
zhen
1 34
zhang
1 34
zheng
ch
1234
cha
  1 34
che
  1234
chi
  1234
chai
  1234
chao
1234
chou
1234
chan
1234
chen
1234
chang
1234
cheng
sh
1234
sha
  1234
she
  1234
shi
  1 34
shai
2
shei
1234
shao
1234
shou
1 34
shan
1234
shen
1 34
shang
1234
sheng
r
    34
re
  4
ri
      234
rao
2 4
rou
23
ran
234
ren
1234
rang
12
reng
z
123
za
  2 4
ze
  1 34
zi
  1 34
zai
2
zei
1234
zao
1 34
zou
1234
zan
3
zen
1 34
zang
1 4
zeng
c
1 3
ca
  4
ce
  1234
ci
  1234
cai
  123
cao
4
cou
1234
can
12
cen
12
cang
12 4
ceng
s
1 34
sa
  4
se
  1 34
si
  1 4
sai
  1 34
sao
1 34
sou
1 34
san
1
sen
1 34
sang
1
seng