Chinese Learner Learn Mandarin Chinese Online Free
 
 

LEARN CHINESE: CHINESE PINYIN

Chinese Pinyin Combination Chart 2

This Pinyin chart has been revised according to Xinhua Dictionary published on June 2000 with some new pinyin tones added and some old ones omitted. Please follow me to speak Chinese pinyin and learn their pronunciations. The numbers refer to tones available to these combinations.

Finals
i
ia
ie
iao
iou
ian
in
iang
ing
Initials
1234
yi
1234
ya
1234
ye
1234
yao
1234
you
1234
yan
1234
yin
1234
yang
1234
ying
b
1234
bi
  1234
bie
1 34
biao
  1 34
bian
1 4
bin
  1 34
bing
p
1234
pi
  1 3
pie
1234
piao
  1234
pian
1234
pin
  12
ping
m
1234
mi
  1 4
mie
1234
miao
4
miu
234
mian
23
min
  234
ming
d
1234
di
3
dia
12
die
1 4
diao
1
diu
1 34
dian
    1 34
ding
t
1234
ti
  1 34
tie
1234
tiao
  1234
tian
    1234
ting
n
1234
ni
  12 4
nie
34
niao
1234
niu
1234
nian
2
nin
2 4
niang
234
ning
l
1234
li
3
lia
1 34
lie
1234
liao
1234
liu
234
lian
1234
lin
234
liang
234
ling
j
1234
ji
1234
jia
1234
jie
1234
jiao
1 34
jiu
1 34
jian
1 34
jin
1 34
jiang
1 34
jing
q
1234
qi
1 34
qia
1234
qie
1234
qiao
123
qiu
1234
qian
1234
qin
1234
qiang
1234
qing
x
1234
xi
12 4
xia
1234
xie
1234
xiao
1 34
xiu
1234
xian
12 4
xin
1234
xiang
1234
xing