Chinese Learner Learn Mandarin Chinese Online Free
 
 

LEARN CHINESE: CHINESE PINYIN

Chinese Pinyin Combination Chart 3

Please listen and then follow me to speak Chinese pinyin to learn their pronunciations. The numbers refer to tones available to these combinations. After learning pinyin in these charts, you will be able to speak standard putonghua in perfect tones.

Finals
u
ua
uo
uai
uei
uan
uen
uang
ueng
ong
Initials
1234
wu
1234
wa
1 34
wo
1 34
wai
1234
wei
1234
wan
1234
wen
1234
wang
1 34
weng
 
b
1234
bu
                 
p
1234
pu
                 
m
234
mu
                 
f
1234
fu
                 
d
1234
du
  1234
duo
  1 4
dui
1 34
duan
1 34
dun
    134
dong
t
1234
tu
  1234
tuo
  1234
tui
1234
tuan
12 4
tun
    1234
tong
n
234
nu
  2 4
nuo
    3
nuan
      2 4
nong
l
1234
lu
  1234
luo
    234
luan
12 4
lun
    234
long
g
134
gu
1 34
gua
1234
guo
1 34
guai
1 34
gui
1 34
guan
34
gun
1 34
guang
  1 34
gong
k
1 34
ku
1 34
kua
4
kuo
34
kuai
1234
kui
1 3
kuan
1 34
kun
12 4
kuang
  1 34
kong
h
1234
hu
12 4
hua
1234
huo
2 4
huai
1234
hui
1234
huan
12 4
hun
1234
huang
  1234
hong
zh
1234
zhu
1 3
zhua
12
zhuo
1 34
zhuai
1 4
zhui
1 34
zhuan
1 3
zhun
1 34
zhuang
  1 34
zhong
ch
1234
chu

1
chua
1 4
chuo
1234
chuai
12
chui
1234
chuan
123
chun
1234
chuang
  1234
chong
sh
1234
shu
1 34
shua
1 4
shuo
1 34
shuai
234
shui
1 4
shuan
34
shun
1 3
shuang
   
r
234
ru
  2 4
ruo
  234
rui
3
ruan
4
run
    23
rong
z
123
zu
  1234
zuo
  34
zui
1 34
zuan
1 3
zun
    1 34
zong
c
12 4
cu
  1234
cuo
  1 34
cui
12 4
cuan
1234
cun
    12
cong
s
12 4
su
  1 3
suo
  1234
sui
1 4
suan
1 3
sun
    1 34
song